REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.pasieka-ardal.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Ardal – Piotr Ladra (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ardal – Piotr Ladra.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.pasieka-ardal.pl w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk.

1.4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (kontakt@pasieka-ardal.pl ) oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

1.6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

1.7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.pasieka-ardal.pl , odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektroniczne, numeru telefonu. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.4. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

§ 3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3.1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe i wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego. Kolor wskazany w ofercie jest jedynie przykładowym odcieniem, gdyż prezentowany kolor w urządzeniu kupującego może odbiegać od wzoru ze względu na oprogramowania, z którego korzysta Kupujący, czy przeglądarkę.

3.2.Sklep przyjmuje zaproszenia Klientów do zawarcia umowy poprzez stronę internetową www.pasieka-ardal.pl . Zaproszenia do zawarcia umowy można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wysłanie przez Klienta Sklepu zaproszenia do zawarcia umowy nie stanowi bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia . Umowa sprzedaży zostaje zawarta po przedpłacie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do anulowania zamówienia Klienta nie podając przyczyny. Wysyłane systemowo maile ze sklepu pt. ”Potwierdzenie zamówienia” nie stanowią o zawarciu umowy pomiędzy sklepem, a Klientem .

Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez pasieka-ardal.pl przedpłaty na konto za zamówione produkty, a Klienta zostaje poinformowany o tym fakcie mailowo, poprzez wiadomość pt. „Płatność przyjęta” .

3.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.pasieka-ardal.pl , kliknięcie ikony “dodaj do koszyka” po uprzednim okresleniu wybranej przez klienta kolorystyki materiałów, wzoru, rozmiaru = wymiarów stopy zmierzonej wg.instrukcji zamieszczonej w opisie każdego produktu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Ostateczne zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Sklep pasieka-ardal.pl przedpłaty na konto za zamówione produkty. W tym momencie zamówienie zostaje przekazane do realizacji, a Klienta zostaje poinformowany o tym fakcie mailowo, poprzez wiadomość pt. „Płatność przyjęta”.

3.4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i ich akceptacja, co Klienta potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3.5. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail Klient zostaje zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną zapłaty za zamówione produkty. Moment otrzymania przez Sklep przedpłaty na konto,zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, a Klienta zostaje poinformowany o tym fakcie mailowo, poprzez wiadomość pt. „Płatność przyjęta”.. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

3.6. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

§ 4. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

Koszty dostaw nie stanowią dochodu Sprzedawcy i nie są uwzględnione jako oddzielna pozycja w fakturze lub paragonie.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że produkt został wpisany z omyłkową ceną, wtedy też sklep może anulować transakcję, informuje Klienta o pomyłce i wprowadza poprawioną cenę

4.4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:

– przelewem na rachunek bankowy

w tytule płatności należy podać numer Zamówienia,

– gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko Zamówień realizowanych na terenie Polski).

4.5.Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

4.6. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury, za wyjątkiem kosztów dostawy, która nie stanowi przychodu Sprzedawcy i nie jest uwzględniona jako oddzielna pozycja dowodu zakupu.

§ 5. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, Kuriera InPost, Paczkomatow InPost oraz Paczki za pobraniem– w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do innego miejsca wskazanego przez Klienta.. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu.

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

5.4. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu

5.5. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 do 10 dni roboczych, od dnia zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedającego. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć w okresach wzmożonej ilości zamówień jak np. okresy przedświąteczne, ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem roku przedszkolnego/żłobkowego (sierpień) itp. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie informował Klientów o wydłużonym czasie realizacji zamówień na stronie pasieka-ardal.pl lub droga mailowa w potwierdzeniach zakupu.

5.5. Po otrzymaniu przesyłki przez Klienta, zaleca się sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

5.6. Przy zamówieniu towarów za pobraniem i nieodebraniem przesyłki z winy Klienta (podany zły adres podczas zamówienia lub błędny kontakt telefoniczny, brak obecności Klienta w domu podczas dostawy) Klient ponosi całkowite koszty dostawy Kurierskiej do Klienta oraz koszty dostawy z powrotem do Firmy wysyłającej zamówienie.

§ 6. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu, za wyjątkiem towarów wyprodukowanych na konkretne indywidualne zamówienie Klienta (kolorystyka, wzór, wymiar).

Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zwrotnej rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.7. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7.8. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9. Ochrona danych osobowych.

W rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “Rozporządzenie” lub “RODO”), Sprzedający informuje, że;

9.1.Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest Ardal Piotr Ladra zwany dalej: „Administratorem”.

9.2.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

9.3.Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

9.4.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

9.5.Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa- przedawnienie roszczeń, przepisy podatkowe.

9.6.Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych innym podmiotom.

9.7.Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.8.Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.9.W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.10.W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

10.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu. 3. Polityka Prywatności.

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2015 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca wskazuje, że wszelkie zakupione produkty, w ktorych Klient podaje indywidualnie materiał, kolor, wzór oraz wymiar produktu jest produktem produkowanym na indywidualne jego zamówienia i w takim przypadku nie przysługuje Klientowi prawo odstąpienia od umowy.

W odniesieniu do wszystkich innych produktów zastosowanie znajduje art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas kontakt@pasieka-ardal.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA: Produkty wyprodukowane pod indywidualne zamówienie, tj. wybór materiału, wzoru, dane metryczne nie podlegają procedurze odstąpienia ze względu na art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.